Tłumacząc liczne w ostatnich miesiącach dokumenty dotyczące RODO zawsze opieramy się na tekście autentycznym rozporządzenia w wersji polskiej i angielskiej (i innych, gdy wymaga tego konkretne zlecenie). Jak powszechnie wiadomo (albo przynajmniej powinno być wiadomo) każda wersja językowa rozporządzenia europejskiego ma charakter równorzędny i status tekstu autentycznego. Polska wersja nie jest zatem wyłącznie tłumaczeniem o charakterze informacyjnym. Rozporządzenie jest bezpośrednio skuteczne w polskim porządku prawnym.

Jeden ze współpracujących z nami tłumaczy (Dawid Mnich) poprosił mnie dziś o konsultację, ponieważ coś mu nie pasowało w brzmieniu art. 61 ust. 5 RODO. Po wspólnej analizie doszliśmy do wniosku, że mamy najprawdopodobniej do czynienia z błędem w tłumaczeniu na język polski.

Artykuł 61:

5.   The requested supervisory authority shall inform the requesting supervisory authority of the results or, as the case may be, of the progress of the measures taken in order to respond to the request. The requested supervisory authority shall provide reasons for any refusal to comply with a request pursuant to paragraph 4. 5.   Wezwany organ nadzorczy informuje wzywający organ nadzorczy, od którego wniosek pochodzi, o rezultatach lub w stosownym przypadku o postępach lub środkach zastosowanych w związku z tym wnioskiem. Wezwany organ nadzorczy uzasadnia odmowę wykonania wniosku na mocy ust. 4.

Tłumacz pomylił „of” z „or” i mamy „postępy lub środki”, zamiast „postępy w realizacji/wykonaniu/zastosowaniu środków”.

Część stwierdzonych wcześniej błędów językowych występujących w pierwotnej polskiej wersji RODO została już skorygowana, ale powyższy przepis nie był objęty sprostowaniem.

Błędy językowe niższej rangi występują także w art. 47 ust. 1 lit. f) RODO:

„przyjęcie przez administratora lub podmiot przetwarzający posiadających jednostki organizacyjnej na terytorium państwa członkowskiego odpowiedzialności prawnej za naruszenie wiążących reguł korporacyjnych przez odnośnego członka niemającego jednostki organizacyjne w Unii; administrator lub podmiot przetwarzający są zwolnieni z tej odpowiedzialności – w całości lub w części – wyłącznie, gdy udowodni, że członek ten nie ponosi odpowiedzialności za wydarzenie, które doprowadziło do powstania szkody;”

Wydaje się, iż RODO powinno przejść ponowną gruntowną weryfikację językową.