W dniu 2 marca 2018 roku informowaliśmy o tym, że do Sejmu trafił w dniu 22.02.2018 rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Projekt przewidywał zmianę w zakresie art. 22 ustawy PIT dotyczącą przychodów uzyskiwanych z tytułu korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych i związanych z nimi uprawnieniem do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów.

Zmiana ust. 9b w art. 22 ustawy PIT polegać miała na nadaniu nowego brzmienia przepisowi dodanemu nowelizacją z dnia 27 października 2017 r. Zmiana ta porządkuje i dodaje dziedziny, w odniesieniu do których można zastosować 50% koszty uzyskania przychodów. Z uwagi na to, że dodany przepis budził wątpliwości interpretacyjne wśród przedstawicieli zawodów twórczych, zaproponowano przeredagowanie i dodanie dziedzin m.in. w zakresie: inżynierii budowlanej, tłumaczeń czy gier komputerowych.
Proces legislacyjny zakończył się w dniu 15 czerwca 2018 roku uchwaleniem przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne obejmującej nowelizację art. 22 ust. 9b. Ustawa została podpisana w dniu 29 czerwca 2018 roku przez Prezydenta. Opublikowana została w dniu 4 lipca 2018 roku w Dzienniku Ustaw 2018 pod poz. 1291.

Zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 22 ust. 9b pkt 7 ustawy PIT wynikającym z art. 1 pkt 4 ww. ustawy nowelizacyjnej podwyższone koszty uzyskania przychodu w wysokości 50% mają zastosowanie również do prawa zależnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191), do opracowania cudzego utworu w postaci tłumaczenia.

Tym samym tłumacze zachowują prawo do stosowania KUP w wysokości 50%, przy spełnieniu oczywiście wszystkich wynikających z przepisów warunków.

Tekst ustawy nowelizacyjnej dostępny jest tutaj.

NOTA PRAWNA: Niniejsza publikacja nie ma charakteru porady prawnej. Każdy podatnik powinien dokonywać indywidualnej oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej oraz konsultacji z doradcą podatkowym, co do indywidualnych skutków powyższej nowelizacji.