Projekt „Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej” (OPEN) jest narzędziem mającym na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Dzięki uczestnictwu w Projekcie dostęp do kształcenia ustawicznego będzie łatwiejszy dla tych, którzy nie posiadają wystarczających zasobów własnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 

Środki z pożyczki przyznanej w ramach projektu OPEN można wykorzystać również na szkolenia organizowane przez IURIDICO.

1. Na jaki cel można wziąć pożyczkę w ramach projektu? 

Środki z projektu OPEN mogą być przeznaczone na sfinansowanie kursów, szkoleń, studiów podyplomowych lub innych form kształcenia (za wyjątkiem studiów I, II i III stopnia), które trwają nie dłużej niż 24 miesiące.

2. Jaka jest maksymalna kwota pożyczki? 

Maksymalna wysokość pożyczki to 100.000 zł.

3. Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać 25% umorzenia? 

Projekt OPEN przewiduje możliwość częściowego umorzenia, nawet do 25% kwoty udzielonej pożyczki w zależności od spełnienia następujących warunków:

  1. umorzenie 15% pożyczki – dostarczenie dokumentu poświadczającego pozytywne ukończenie kształcenia
  2. umorzenie 20% pożyczki – dostarczenie dokumentu poświadczającego pozytywne ukończenie kształcenia oraz terminowa spłata rat
  3. umorzenie 25% pożyczki – dostarczenie dokumentu poświadczającego pozytywne ukończenie kształcenia oraz terminowa spłata rat oraz wykazanie, że dana forma kształcenia przyniosła jedną z poniższych korzyści w ciągu roku od dnia zakończenia kształcenia:

– osoby, które były bezrobotne na dzień złożenia wniosku podejmą pracę zarobkową lub uruchomią działalność gospodarczą,

– osoby zatrudnione dostaną awans,

– osoby, które były zatrudnione uzyskają wzrost dochodu brutto o 15% w stosunku do wynagrodzenia otrzymywanego na dzień złożenia wniosku o pożyczkę,

– zakończenie kształcenia pozwoli się przekwalifikować zawodowo.

4. Kto może otrzymać pożyczkę? 

O pożyczkę na kształcenie może ubiegać się każda pełnoletnia osoba zamieszkująca terytorium Polski, która posiada zdolność do spłaty pożyczki lub przedstawi odpowiednie zabezpieczenie oraz złoży dokumentację według obowiązującego wzoru.

5. Czy pożyczkę mogą otrzymać przedsiębiorcy? 

Pożyczki są przeznaczone dla osób zatrudnionych, bezrobotnych a także samozatrudnionych.

6. Jak wygląda proces przyznawania pożyczki? 

Pożyczki na kształcenie w ramach projektu OPEN są nieoprocentowane, za jej udzielenie nie są pobierane żadne opłaty, aplikowanie o pożyczkę obywa się w kilku krokach:

  1. Zapoznaj się z regulaminem oraz dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o pożyczkę na stronie www.open.frp.pl
  2. Wypełnij wniosek online na stronie www.open.frp.pl oraz dołącz skany wymaganych dokumentów.
  3. Czekaj na ocenę i weryfikację wniosku pożyczkowego. Możesz zostać poproszony/a o ewentualne wyjaśnienia i uzupełnienia wniosku.
  4. Po decyzji o przyznaniu pożyczki następuje podpisanie umowy oraz ustanowienie niezbędnych zabezpieczeń. Środki finansowe zostaną przekazane w całości na konto Instytucji Szkoleniowej na pokrycie kosztów edukacji.

Zachęcamy do śledzenia bieżących informacji, ponieważ już niedługo rusza kolejny nabór do projektu OPEN!