Osiągnięcia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Od stycznia 2019 roku realizujemy tłumaczenia pisemne oraz weryfikację tłumaczeń dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Umowa obejmuje I i II grupę językową. Tłumaczenia dotyczą przede wszystkim promowania Polski na świecie, polityki międzynarodowej, współpracy zagranicznej i stosunków międzynarodowych.

Ministerstwo Sprawiedliwości

We wrześniu 2018 roku podpisaliśmy pierwszą umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości. Niedługo potem podpisaliśmy kolejne dwie umowy na tłumaczenia pisemne. | Do tej pory mieliśmy okazję tłumaczyć m.in. orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, zestawienia tematyczne ETPCz, dokumenty ONZ i Rady Europy, dokumenty z zakresu międzynarodowego obrotu prawnego, a także postępowania arbitrażowe prowadzone na podstawie umów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, w krórych Reczypospolita Polska reprezentowana jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Trybunał Sprawiedliwości Uni Europejskiej

Nieprzerwanie od 2009 roku świadczymy na rzecz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych opinii rzeczników generalnych oraz wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Przetłumaczone przez nas dokumenty to między innymi:

Polska Agencja Inwestycji i Handlu

Od października 2017 przez kolejny rok realizowaliśmy umowę z PAIH w zakresie tłumaczenia tekstów prawnych, prawniczych, ekonomicznych, wewnętrznych dokumentów Agencji oraz tekstów promocyjnych w wielu kombinacjach językowych, m.in. z języka polskiego na język angielski, hiszpański, włoski, francuski oraz niemiecki. Od 2018 roku kontunuujemy współpracę z PAIH, tym razem natomiast w zakresie wykonywania tłumaczeń uwierzytelnionych.

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT)

Od marca 2015 roku świadczymy na rzecz CDT usługi w zakresie tłumaczeń prawnych. Jest to pierwszy z kontraktów podpisanych z CDT. W kolejnych latach zostaliśmy wybrani przez CDT jako wykonawca usług w zakresie tłumaczeń o tematyce ogólnej oraz tematyce finansowej (dwa osobne kontrakty). W 2019 roku ponownie wygraliśmy przetarg na świadczenie usług w zakresie tłumaczeń o tematyce prawnej. Tak jak przy pierwszym kontrakcie z 2015 roku, tym razem również zostaliśmy ocenieni najwyżej ze wszytskich wykonawców!

Komisja Europejska

W lipcu 2016 r. wszedł w życie naszej Spółki kontrakt z Komisją Europejską na tłumaczenie dokumentów z dziedziny polityki, finansów, prawa i administracji.

Krajowa Izba Radców Prawnych

Od kwietnia 2018 roku uczestniczymy w inicjatywie środowisk prawniczych pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka obejmującej tłumaczenie na język polski orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nasza firma sprawuje nadzór merytoryczny i terminologiczny nad tym projektem oraz wykonuje tłumaczenia części orzeczeń. W rezultacie podpisaliśmy umowę z Krajową Radą Radców Prawnych na wykonywanie tłumaczeń wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które opublikowaliśmy w zakładce ETPCz https://tlumaczenia-prawnicze.eu/etpcz/

Naczelny Sąd Administracyjny

Od 2017 roku współpracujemy z Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie tłumaczenia tekstów prawnych i prawniczych (w tym artykuły naukowe, orzecznictwo i przepisy prawne) oraz wewnętrznych dokumentów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ponadto współpraca z NSA obejmuje tłumaczenie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Krajowa Rada Sądownictwa (KRS)

Od 2015 roku wykonujemy tłumaczenia dla Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie podejmowanych przez nią uchwał, aktów prawnych regulujących funkcjonowanie polskiego i europejskiego sądownictwa, opinii Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa oraz tekstów dotyczących współpracy międzynarodowej.

Europejski Bank Centralny (ECB)

W grudniu 2015 roku podpisaliśmy z Europejskim Bankiem Centralnym kontrakt na świadczenie usług w specjalności prawnik-lingwista. Kolejny kontrakt z EBC, podpisany w 2018 roku, dotyczy tłumaczeń oraz weryfikacji tekstów o tematyce bankowej i finansowej.

Uniwersytet Warmińsko Mazurski

REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o.

Edoradca sp. z o.o. S.K.A.

Edoradca 2015 PL-page-001

WIONET Polska sp. z o.o.

Wionet 2015 PL-page-001

ERGO LEX Kancelaria Radców Prawnych
Gorlewicz, Zajączkowski i Partnerzy Sp. p.

Biuro Audytu i Rachunkowości PROMAR Sp. z o.o

STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o.

Trybunał Sprawiedliwości

Referencje_Trybunał Sprawiedliwości