W grudniu 2017 roku przymierzaliśmy się do ewentualnego startu w przetargu na usługi tłumaczeń dla Kancelarii Sejmu. Dlatego obserwowaliśmy dokładnie ogłoszenia publikowane przez tego zamawiającego. Równolegle z interesującym nas przetargiem Kancelaria Sejmu  (podobnie jak i rok wcześniej) prowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę papieru  i ręczników papierowych (nr postępowania BIT/3021-44/17(JK).

Z ciekawości przejrzałem specyfikację tego przetargu pod kątem stosowanych kryteriów oceny ofert, która to kwestia bardzo nurtuje mnie pod kątem praktycznym, jak i akademickim. I jakież ogarnęło mnie zdziwienie i podziw prawdziwy…

Kryteria oceny ofert i przypisane im wagi procentowe w tym postępowaniu zostały określone w sposób następujący:

Kryterium Waga [%] Liczba punktów Sposób oceny wg wzoru
Łączna cena ofertowa brutto

 

70% 70                              Cena najtańszej oferty

C = —————————————–  x 70 pkt

Cena badanej oferty

 

Jakość 30% 30 Sposób oceny zgodnie z pkt 5
RAZEM 100% 100 ­­­­­

Kryterium jakościowe zostało bardzo szczegółowo zdefiniowane przez Zamawiającego.

„5. Ocena punktowa w kryterium „Jakość” zostanie dokonana przez członków komisji przetargowej na podstawie dostarczonych wraz z ofertą wzorów oraz kart produktu.

Jakość papieru toaletowego oraz ręczników papierowych  rozumiana jest jako zespół cech obejmujących nw. „podkryteria”:

 1. stopień bieli – punktowane od 0 do 3 pkt,
 2. brak nieprzyjemnego zapachu po zamoczeniu – punktowane od 0 do 3 pkt,
 3. brak zapachu lub świeży, przyjemny zapach niemoczonego artykułu – punktowane od 0 do 3 pkt,
 4. stopień pylenia – punktowane od 0 do 3 pkt,
 5. wytrzymałość (papier toaletowy i ręczniki nierozpadające się przy używaniu) – punktowane od 0 do 3 pkt,
 6. estetyka wykonania: równomierność i gęstość struktury, punktowane od 0 do 3 pkt,
 7. równomierność wybarwienia – punktowane od 0 do 3 pkt,
 8. gramatura artykułu – oceniana od najwyższej do najniższej w ramach limitów określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – punktowane od 0 do 3 pkt,
 9. chłonność (dotyczy ręczników papierowych) – punktowane od 0 do 3 pkt,
 10. odporność na rozwarstwianie (dotyczy papieru toaletowego) – punktowane od 0 do 3 pkt,
 11. miękkość i delikatność (dotyczy papieru toaletowego) – punktowane od 0 do 3 pkt,
 12. łatwość wyciągania z pojemnika (dotyczy ręczników typu ZZ oraz ręczników w rolce) – punktowane od 0 do 3 pkt.

Zasady oceny Jakości:

Członkowie komisji przetargowej będą dokonywać indywidualnej oceny każdego artykułu, przyznając odpowiedną liczbę punktów dla każdego z ww. podkryteriów. Suma średnich poszczególnych podkryteriów będzie stanowić liczbę punktów przyznaną danemu wykonawcy za kryterium „Jakość”. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

(…)

9. Kryterium ,,Cena’’ stanowi 70%, gdyż Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia określił standardy jakościowe (w tym parametry techniczne, właściwości estetyczne, funkcjonalne), odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.”

I teraz taka krótka konkluzja…

Skoro można pochylić się nad tematem kryteriów jakościowych dla papieru toaletowego oraz wymyślić 12 takich kryteriów i nadać im odpowiednie wagi punktowe, a następnie przeprowadzić na tej podstawie ocenę ofert i udzielić zamówienia, to czy naprawdę w odniesieniu do usług profesjonalnych, a w tym tłumaczeń, naprawdę jest to taki niemożliwy do rozwiązania problem i wyzwanie intelektualne?

Mam wrażenie, że jakość i rzetelność komunikacji podmiotów sektora finansów publicznych w językach obcych jest jednak nieco ważniejsza niż łatwość wyciągania z pojemnika papieru toaletowego w kaczuszki.