[OPÓŹNIENIA W WYPŁACIE TŁUMACZOM PRZYSIĘGŁYM WYNAGRODZEŃ PRZEZ ORGANY WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI – NIEDOPUSZCZALNOŚĆ DROGI SĄDOWEJ A PRAWO DO ODSETEK]

EXECUTIVE SUMMARY: Dochodzenie przez TP zaległego wynagrodzenia należnego mu od OWS na drodze procesu cywilnego jest niedopuszczalne. Służy mu wyłącznie zażalenie na postanowienie o przyznaniu wynagrodzenia. Ale od momentu uprawomocnienia tego postanowienia TP ma prawo naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie.

Wyrok SO w Lublinie z 20.07.2016 r., II Ca 272/16

W konsekwencji stosunek prawny pomiędzy organem procesowym, a powołanym przez ten organ tłumaczem, pomimo mieszanego charakteru, nie jest poddany cywilnoprawnej metodzie regulacji, albowiem nie występuje w nim ani równorzędność podmiotów, ani autonomia ich woli. Nie jest to więc stosunek z zakresu prawa cywilnego. Tym samym sprawa o wynagrodzenie, wynikające z takiego stosunku, nie jest sprawą cywilną.

Na powyższą specyfikę zwrócił uwagę Sąd Najwyższy, wydając uchwałę z dnia 28 maja 1997 r., III CKU 24/97, zgodnie z którą ❗nie jest dopuszczalna droga sądowa dla dochodzenia przez biegłego wynagrodzenia za opinię wydaną na zlecenie prokuratora w postępowaniu przygotowawczym. Siłą rzeczy, zwłaszcza wobec odpowiedniego stosowania przepisów, nakazanego przez art. 204 § 3 k.p.k., uchwała ta ma zastosowanie także do tłumacza przysięgłego❗ oraz w przypadku, gdy tłumacz taki działa na zlecenie innego, niż prokurator, organu, prowadzącego postępowanie przygotowawcze.
(…)

Powódka domagała się też odsetek od niewypłaconej części przedmiotowego wynagrodzenia.
Do tego roszczenia żadna norma bezpośrednio się nie odnosi, jednak pomimo administracyjnoprawnego charakteru zgłoszonego przez powódkę roszczenia o wynagrodzenie, opóźnienie w jego wypłacie może rodzić skutki cywilnoprawne, przewidziane w art. 481 k.c. Roszczenie odsetkowe ma co prawda uboczny charakter, albowiem nie może powstać bez roszczenia głównego, jednak jeżeli rzeczywiście to drugie roszczenie powstanie (niezależnie od trybu jego dochodzenia) oraz nastąpi opóźnienie w jego zaspokojeniu, to obowiązek zapłaty odsetek zyskuje już charakter samoistny i zapłaty tej można nawet dochodzić oddzielnie. Jednocześnie żaden przepis k.p.k. nie przewiduje właściwości organów prowadzących postępowanie do orzekania w przedmiocie ewentualnych odsetek związanych z tego rodzaju wynagrodzeniem (…)
Dlatego też dla takich roszczeń droga procesu cywilnego jest dopuszczalna

Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy w uchwale z 19 marca 1996 r., III CZP 22/96 (Lex 24256) zgodnie z którą dopuszczalne jest dochodzenie przez biegłego na drodze sądowej odsetek od wynagrodzenia przyznanego mu na podstawie art. 288 k.p.c. Jakkolwiek uchwała ta odnosi się do biegłego w postępowaniu cywilnym, to z uwagi na identyczną pozycję prawną takiego biegłego, ma zastosowanie również do tłumacza (biegłego), powołanego w postępowaniu karnym (przygotowawczym).

Uchwała SN z 19 marca 1996 r., III CZP 22/96

„Biegły od dnia prawomocności postanowienia przyznającego mu wynagrodzenie ma prawo domagać się niezwłocznej jego wypłaty. Niewykonanie przez sąd tego obowiązku stanowi zdarzenie cywilnoprawne rodzące roszczenie o odsetki. Stwarza bowiem stan, w którym sąd będący dłużnikiem, używa pieniędzy biegłego, a odsetki są długiem ubocznym jako wynagrodzenie za używanie cudzych pieniędzy. Tym samym wypełniona zostaje hipoteza art. 481 § 1 k.c., według którego wierzyciel może dochodzić odsetek, jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia. Przez opóźnienie rozumie się taki stan prawny, w którym świadczenie nie zostało spełnione w chwili, w jakiej stosownie do powinności dłużnika miało być spełnione. Droga sądowa do dochodzenia tych odsetek wynika wprost z art. 1 i 2 § 1 k.p.c.”

#translation #law #sworntranslation #courts #tłumaczeniaprzysięgłe #prawodoodsetek