Zgłoszenia prosimy kierować na adres: PRACA@IURIDICO.PL

 

 

 

Prosimy o uwzględnienie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. z siedzibą w  Gdańsku, ul. Wielkopolska 5A, kod pocztowy 80-180, tel. 58 713 15 58, dalej zwana administratorem.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o..
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacyjnego i nawiązania współpracy.
 4. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@iuridico.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o..
 6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej, jak również dla celów procesu rekrutacyjnego w stosownych przypadkach. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych oraz podmioty świadczące na rzecz IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. obsługę księgowo-kadrową. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę.

 

Posiadają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o., niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.