Lata 2018 i 2019 to okres szybkiego rozwoju IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. Nasze obroty wzrosły o ponad 100%, do grona naszych klientów dołączyli: Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Energii, kolejne banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, międzynarodowe kancelarie prawnicze, uczelnie wyższe.

Kontynuujemy współpracę z Trybunałem Sprawiedliwości UE, Europejskim Bankiem Centralnym, Centrum Tłumaczeń dla Organów UE, Naczelnym Sądem Administracyjnym i Komisją Europejską.

Od stycznia 2020 r. rozpoczynamy również współpracę z Parlamentem Europejskim.

Powyższe przekłada się na konieczność dalszej rozbudowy naszego zespołu. Dlatego też zapraszamy do aplikowania na następujące stanowiska. Rozpoczęcie pracy od stycznia 2020 r.

 

Pracownik Działu Zarządzania Projektami:

 • Zakres obowiązków: Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi, przyjmowanie zleceń, koordynacja komunikacji pomiędzy tłumaczami i działem weryfikacji, ewidencjonowanie zlecenie w wewnętrznym systemie TMS, rozliczanie tłumaczy, kontakt i prowadzenie korespondencji z klientami w sprawach roboczych związanych z realizacją zleceń, archiwizacja dokumentów związanych z realizacją zleceń.
 • Wymagania: Bardzo chętnie nawiążemy współpracę ze studentami filologii lub lingwistyki stosowanej, którzy zainteresowani są poznaniem pracy biura tłumaczeń od strony project managementu. Rozważymy jednak również kandydatury absolwentów lub studentów ostatnich lat innych kierunków. Jedynym wymogiem formalnym jest znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodne prowadzenie korespondencji i rozmów telefonicznych z klientami.

Doświadczenie w pracy w zarządzaniu projektami tłumaczeniowymi będzie dodatkowym atutem, ale nie jest wymagana. Wszystkiego Cię nauczymy.

 • Miejsce pracy: Gdańsk, wyłącznie praca stacjonarna w naszym biurze.

 

Weryfikator

 • Zakres obowiązków: Weryfikacja merytoryczno-językowa tłumaczeń pisemnych w kombinacji EN<>PL. Tłumaczone przez nas dokumenty obejmują przede wszystkim takie dziedziny jak teksty o tematyce związanej z Unią Europejską, orzecznictwo sądowe, orzecznictwo międzynarodowych trybunałów, prawa człowieka, umowy, międzynarodowa współpraca sądowa, postępowania arbitrażowe, finanse, bankowość, rynki kapitałowe, opinie prawne, pisma procesowe, dokumentacja przetargowa.
 • Wymagania: Ukończone studia z zakresu lingwistyki lub translatoryki, ewentualnie filologia wraz ze studiami podyplomowymi z zakresu tłumaczeń ekonomiczno-prawniczych; minimum 2 lata doświadczenia w tłumaczeniach prawniczych lub finansowych.

Preferowani będą kandydaci posiadający praktyczne doświadczenie w obsłudze kontraktów unijnych oraz osoby, które odbyły praktyki w działach tłumaczeń jednej z instytucji unijnych.

 • Wynagrodzenie: uzależnione od profilu i doświadczenia kandydata, formy współpracy i dostępności. Dopuszczamy możliwość współpracy w niepełnym wymiarze godzin.
 • Miejsce pracy: Gdańsk; preferujemy nawiązanie współpracy w formie stacjonarnej, jednak po okresie próbnym dopuszczamy możliwość nawiązania współpracy zdalnej w systemie home office (gwarantowana dyspozycyjność minimum 6h dziennie).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: praca@iuridico.pl

Prosimy o uwzględnienie klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

 

Klauzula przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w procesie rekrutacyjnym:

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. z siedzibą w  Gdańsku, ul. Wielkopolska 5A, kod pocztowy 80-180, tel. 58 713 15 58, dalej zwana administratorem.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 i 7 RODO i w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego przez IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o..
 3. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust 1 lit. e RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne do przeprowadzenia rekrutacyjnego i nawiązania współpracy.
 4. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o.: Inspektor ochrony danych, adres e-mail: iod@iuridico.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o..
 6. W przypadku, gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
 9. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej, jak również dla celów procesu rekrutacyjnego w stosownych przypadkach. Odbiorcami danych mogą być podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych oraz podmioty świadczące na rzecz IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o. obsługę księgowo-kadrową. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. F Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę.

 

Posiadają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych.
 2. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO).

W związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w IURIDICO Legal & Financial Translations sp. z o.o., niektóre przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.