[ENGLISH VERSION BELOW]

Na zaproszenie Łucji Biel w maju będę miał zaszczyt wystąpić na kolejnej edycji Translating Europe Workshops organizowanej przez DGT we współpracy z Instytutem Lingwistyki Stosowanej UW.

Poniżej abstrakt mojego wystąpienia w języku polskim i angielskim:

Tytuł wystąpienia:
Naruszenia i kolizje praw własności intelektualnej w kontekście wykorzystania narzędzi CAT i tłumaczeń maszynowych

Abstrakt:

Krajowe i międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie praw własności intelektualnej nie nadążają za rozwojem technologii i nowymi trendami w branży usług językowych.
Tradycyjne podejście do praw autorskich, licencji, oznaczania autorstwa i współautorstwa nie zdaje egzaminu we współczesnych realiach gospodarczych.
Mające szczególne znaczenie dla branży tłumaczeniowej i lokalizacyjnej prawa do pamięci tłumaczeniowych jako baz danych (w ujęciu prawnoautorskim, jak i ochrona sui generis) są całkowicie pomijane i ignorowane w codziennym obrocie gospodarczym.
Spory sądowe na tle praw własności intelektualnej do tłumaczeń, pamięci tłumaczeniowych, glosariuszy, jak i na gruncie wykorzystania narzędzi informatycznych wspomagających tłumaczenie nie są zbyt częste z uwagi na zazwyczaj niewysoką wartość wzajemnych roszczeń, a raczej ich bagatelizowanie. Jednakże w kontekście rosnącej świadomości prawnej zarówno w skali globalnej, jak i w zakresie rynku tłumaczeniowego można spodziewać się znaczącego wzrostu liczby sporów prawnych na tym tle.
Nowym wyzwaniem stają się również krajowe i unijne przepisy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W referacie zaprezentowane zostaną przykłady najczęstszych naruszeń praw własności intelektualnej z punktu widzenia codziennej praktyki tłumacza, biura tłumaczeń oraz klienta instytucjonalnego (szczególnie publicznego). Omówione także zostaną przykłady potencjalnych kolizji praw różnych uczestników procesu tłumaczeniowego. Kwestie te stanowią źródła istotnych ryzyk prawnych dla nabywców usług tłumaczeniowych z sektora publicznego. Ich sygnalizacja pomoże zamawiającym w zidentyfikowaniu kluczowych kwestii do rozwiązania na etapie przygotowania dokumentacji przetargowych.
Dla zilustrowania powyższych kwestii zreferowane zostaną przykładowe spory sądowe przed sądami krajowymi i Trybunałem toczone przez podmiotu prywatne, jak i z udziałem Komisji Europejskiej.

[ENGLISH VERSION]

Title: Infringements of and competing interests in intellectual property rights in the context of the use of CAT tools and machine translations

Abstract:
National and international IPR regulations are lagging behind technological developments and new trends in the language services sector.
The traditional approach to copyright, licensing, indication of authorship and co-authorship does not seem to be effective in today’s economic reality.
The rights to translation memories as databases (in terms of copyright and sui generis protection), which are of particular importance to the translation and localisation industry, are largely neglected and ignored in everyday business transactions.
Court disputes concerning intellectual property rights to translations, translation memories, glossaries and the use of IT tools supporting translation are not very frequent due to the usually low value of mutual claims. However, low value of claims is rather a consequence of their underestimation than a reflection of the real significance of the issues concerned.
However, in the context of growing legal awareness both globally and in the translation market, a significant increase in the number of legal disputes against this background can be expected.
European and national regulations on the re-use of public sector information are also becoming a new challenge.
The presentation will give examples of the most frequent infringements of intellectual property rights from the point of view of the everyday practice of translators, translation agencies and institutional (especially public) clients. Examples of potential conflicts of rights and competing interests between different actors in the translation process will also be discussed. These issues give rise to significant legal risks for public sector purchasers of translation services. Their signalling will be helpful for the contracting authorities in identifying key issues to be solved at the stage of preparing tender documentation.
To illustrate the above, examples of disputes before national courts and the Court of Justice of the EU, both between private parties and those involving the European Commission, will be discussed.