ZUS obiecuje poprawę…

 

Po ponad 8 miesiącach oczekiwania, kilku pisemnych monitach w końcu ZUS zajął stanowisko w przedmiocie zarzucanego mu organizowania przetargów na tłumaczenia poświadczone (potocznie „tłumaczenia przysięgłe”) z naruszeniem przepisów ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Członek Zarządu ZUS – p. Mariusz Jedynak w piśmie z dnia 11 lipca 2019 r. kierowanym do Grupy Inicjatywnej Organizacji Branżowych i Przedsiębiorców Branży Tłumaczeniowej pisze:

„Meritum sprawy stanowi w istocie ustalenie, czy usługi tłumaczeń poświadczonych mogą być zlecone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego — w tym zakresie ZUS wyraża serdeczne podziękowania za zwrócenie uwagi na tak wrażliwą kwestie, która w praktyce podmiotów zamawiających nie znajdowała dotąd jednolitego rozwiązania.

(…)

Przedmiotowe zagadnienie nie było do tej pory jednoznacznie zaopiniowane przez UZP, dlatego też ZUS oczekiwał na stanowisko ww. organu, uprawnionego do wydania interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy Pzp.

(…)

Opinia z dnia 11 marca 2019 r. to pierwsze stanowisko UZP dotyczące postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na usługi tłumaczeń. Jednakże jak sam UZP podkreślił, opinia zawiera interpretacje prawa, nie dokonując oceny prawidłowości czynności dokonanych w konkretnym postępowaniu.

Uwzględniając argumenty podniesione przez UZP przekazano opinię Departamentu Prawnego UZP z dnia 11 marca 2019 r. do jednostek organizacyjnych ZUS uprawnionych do przeprowadzania postepowań o udzielenie zamówienia publicznego — z prośbą o odpowiednie stosowanie.

Jednocześnie w świetle podniesionych okoliczności, zdaniem ZUS, czynności podjęte w trakcie przeprowadzania Postępowania nie stoją w sprzeczności z dyspozycją przepisów ustawy Pzp oraz ustawy Ztp. Postępowanie zostało wszczęte w stanie prawnym nie dysponującym wytyczną w przedmiotowym zakresie, podczas gdy w ocenie Zamawiającego stan faktyczny uzasadniał udzielenie zamowienia w trybie postępowania przetargowego opartego na stałej cenie.”

Jak widać dopiero uzyskanie przez Grupę Inicjatywną opinii Departamentu Prawnego UZP stanowiło przełom w przedmiotowej sprawie. Opinia dostępna jest tutaj.

Trudno było oczekiwać jednoznacznego przyznania się do winy, jednak wydźwięk pisma wskazuje, że ten proceder w jednostkach podległych ZUS powinien się zakończyć. Zobaczymy co przyniesienie przyszłość i bacznie będziemy obserwować co wydarzy się na rynku zamówień publicznych w najbliższych miesiącach.

Przykład ZUS pokazuje, że skoordynowane działania i konsekwencja w domaganiu się odpowiedzi na trudne pytania i eliminacji karygodnych praktyk przetargowych, pozwalają osiągać wymierne efekty. Oczywiście to na razie tylko pismo i zobaczymy, jak wyglądać będzie jego przełożenie na codzienność zamówień publicznych, ale stanowi niebagatelny argument w dalszych staraniach o wyrugowanie z rynku naruszających prawo i nieuczciwych działań zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

Grupa Inicjatywna Organizacji Branżowych i Przedsiębiorców Branży Tłumaczeniowej to efekt współdziałania: PT TEPIS, Bałtyckiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy, Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych, IURIDICO Legal & Financial Translations oraz BT DIUNA. Wszystkim dziękuję za poparcie tej inicjatywy.

Warto pamiętać, że podobne praktyki stosowane są również przez KRUS i Służbę Graniczną, o czym niedawno pisałem w tekście „Czy Straż Graniczna stoi ponad prawem?”.

Cała historia korespondencji z ZUS i UZP przedstawia się następująco:

  • Pismo Grupy Inicjatywnej wraz z uzasadnieniem i załącznikami:

https://tlumaczenia-prawnicze.eu/wp-content/uploads/2018/11/pismo-z-dn.-16-listopada-GIOBiPBT-do-ZUS.pdf

https://tlumaczenia-prawnicze.eu/wp-content/uploads/2018/11/uzasadnienie-do-pisma-GIOBiPBT.pdf

https://tlumaczenia-prawnicze.eu/wp-content/uploads/2018/11/załącznik-do-pisma-GIOBiPBT.pdf

  • Opinia UZP:

https://tlumaczenia-prawnicze.eu/wp-content/uploads/2019/03/pismo-UZP-w-sprawie-przetargów-na-tłumaczenia-uwierzytelnione.pdf

  • Pismo ponaglające Grupy Inicjatywnej do ZUS:

https://tlumaczenia-prawnicze.eu/wp-content/uploads/2019/03/pismo-UZP-w-sprawie-przetargów-na-tłumaczenia-uwierzytelnione.pdf

  • Odpowiedź ZUS:

https://tlumaczenia-prawnicze.eu/wp-content/uploads/2019/07/20190711_odpowiedź-ZUS-ws-przetargów-na-tłumaczenia-poświadczone.pdf

 

Na zakończenie z przykrością należy zauważyć, że pomimo próby włączenia w ten temat Ministerstwa Sprawiedliwości nie zajęło ono jakiegokolwiek stanowiska w przedmiotowej sprawie.